Hem
Stäng X

Pressmeddelande

Brev från VD

2019-05-09

BÄSTE AKTIEÄGARE

Året 2018 och början av 2019 har på många sätt varit en händelserik period för Cassandra Oil. 

Med en konkurrenskraftig teknik för lönsam återvinning av däck och plastavfall är vi nu på väg in i en helt ny fas då nya dörrar har öppnats. Som vi tidigare nämnt på både träffar och i korrespondens krävs det inte bara en hållbar och fungerande teknik, utan även miljötillstånd, registrering av pro-dukter och hantering av en djungel av förordningar, lagar, nya EU-regler o.s.v.

Förutom att dessa bitar nu finns på plats, har Cassandra även överenskommit med stora opera-törer på marknaden som avser att köpa återvunnen olja som vi producerar från avfall. Detta är ett stort steg för ett litet bolag som Cassandra och då kundens krav på volymer är omfattande, befinner vi oss i en situation där vi behöver skala upp produktionen av CASO maskiner i snabbare takt än vi har resurser för.

Bland de mindre positiva händelserna under året 2018 och början av 2019 finns tvisten med Läns-försäkringar Bergslagen Ömsesidigt ("LF") med anledning av brandolyckan den 28 maj 2017, som resulterat i Bolagets ansträngda ekonomiska situation.

Den 23 april 2019 meddelade Cassandra Oil att försäkringstvisten med LF har isolerats från koncernen och den operativa verksamheten. Genom att försäkringstvisten nu har isolerats skapas förutsättningar för att åter fokusera fullt ut på den faktiska verksamheten.

Från och med nästa år (2020) har man på EU-nivå beslutat att allt drivmedel måste innehålla en viss andel förnyelsebar olja. Cassandra Oils patenterade metod för framställning av sådan är inte bara effektiv utan även unik i sitt slag. Vi ser ett ökat intresse för Cassandras teknik från olika industrier där återvunnen energi i form av både olja och gas fått hög prioritet p.g.a. av nya hållbar-hetsmål, men framför allt söker drivmedelsproducenter nya alternativ till vanliga råolja.

Cassandras REACH och ECHA certifierade olja från både däck och plast, som erhållits efter om-fattande tester och analyser, ger oss en stark position på marknaden för förnyelsebar olja.

Med syftet att ta vara på detta unika tillfälle som pionjärer av förnyelsebar olja från plastavfall på kommersiell nivå, beslutade bolagets styrelse den 25 april 2019 att genomföra en emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna, varvid den som äger 600 aktier äger rätt att teckna ett konvertibelt skuldebrev om nominellt 100 SEK. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 april 2018.

Emissionen sker på så sätt att en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. Det krävs sex hundra (600) uniträtter för att teckna en (1) Unit. Varje sådan Unit består av en (1) konvertibel med ett nominellt belopp om 100 kronor. De aktieägare som erhåller färre än 600 uniträtter välkomnas därför särskilt att teckna Units utan företräde, vilket sker genom att fylla i anmälningssedeln för teckning utan uniträtter. 

De konvertibla skuldebreven löper över 24 månader med 12 procents årlig ränta och kan konverteras till stamaktier till konverteringskursen 0,50 kronor per aktie. Emissionen omfattar högst 250 000 konvertibler och kan vid full teckning tillföra Cassandra Oil högst 25 MSEK före emissions-kostnader. Teckningstiden löper från den 9 maj till och med den 5 juni 2019. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning. Avstämningsdag var den 6 maj 2019.

Aktieägarna kan ladda ned och ta del av ett fullständigt informationsmemorandum samt en infor-mationsbroschyr på www.cassandraoil.com eller på Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s hemsida; www.hagberganeborn.se.

Vi ser fram emot ett fortsatt spännande år tillsammans med våra aktieägare och kunder!

Västerås den 8 maj 2019.

Anders Olsson, Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta
Anders Olsson, Verkställande direktör
Tel: 076-16 32 100

Ladda ner pdf 
Webbplatspolicy
COPYRIGHT 2017 Cassandra Oil AB